Luc De Beir + Architecten

UITGAVE EN HOSTING

De website beschikbaar op het adres https://www.architecten-debeir.be (hierna: “website” genoemd) wordt uitgegeven door en is eigendom van B.V.B.A. LDB ARCHITECTEN met ondernemingsnummer 846.609.763 en met maatschappelijke zetel in 8300 Knokke-Heist, Elisabetlaan 125, RPR in het rechtsgebied van de Rechtbank van Koophandel van Gent – afdeling Kortrijk.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De gebruiksvoorwaarden (hierna “voorwaarden” genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek en elk gebruik van deze website. Deze website is eigendom van LDB ARCHITECTEN. Door de website van LDB ARCHITECTEN te bezoeken en/of te gebruiken bevestigt u dat u deze voorwaarden integraal heeft gelezen, heeft begrepen en verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. LDB ARCHITECTEN heeft het recht om de inhoud van deze website en deze voorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.

Op dit moment worden uw persoonsgegevens of gebruiksgegevens door LDB ARCHITECTEN noch door één van zijn (commerciële) partners verzameld en/of bewaard. Indien u hier omtrent twijfels en/of vragen heeft kan u steeds contact opnemen met LDB ARCHITECTEN, per e-mail via : info@architecten-debeir.be .

AANSPRAKELIJKHEID

Deze website dient integraal te worden beschouwd als een platform dat louter algemene informatie deelt over LDB ARCHITECTEN, zijn organisatie en zijn activiteiten. LDB ARCHITECTEN staat ervoor in dat redelijke inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie op zijn website steeds betrouwbaar en up-to-date is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten zal LDB ARCHITECTEN alle redelijke inspanningen leveren om deze onjuistheden te verbeteren. LDB ARCHITECTEN kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou ontstaan als gevolg van onjuist informatie, verstrekt op deze website.
LDB ARCHITECTEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks noch onrechtstreeks die zou voortvloeien uit het gebruik van websites van derden die gekoppeld zijn aan deze website. Indien u deze websites wenst te betreden en/of te gebruiken doet u dit op eigen risico.

GEBRUIK VAN DE SITE

Wanneer u als gebruiker en/of bezoeker berichten, informatie, in eender welke vorm, plaatst op deze website of overmaakt per e-mail, houdt LDB ARCHITECTEN zich het recht voor om deze berichten en/of informatie vrij te gebruiken. U erkent dat u als verzender als enige aansprakelijk bent voor de inhoud en de veiligheid van deze berichten en/of informatie. Zij kunnen worden behandeld door LDB ARCHITECTEN op een niet-confidentiële wijze en zonder de erkenning van enig eigendomsrecht ten aanzien van de verzender van deze berichten en/of informatie.
Onder geen enkel beding mag deze website gebruikt worden met als doel: het overtreden van deze voorwaarden, wettelijke voorschriften, de openbare orde of andere ongeoorloofde doeleinden.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De volledige inhoud van deze website, ‘de inhoud’, met inbegrip van alle informatie, berichten, afbeeldingen, en alle andere elementen, behoren toe aan LDB ARCHITECTEN of worden door LDB ARCHITECTEN op deze website geplaatst met toestemming van de houders van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van deze website mag niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke schriftelijke en ondubbelzinnige toestemming van LDB ARCHITECTEN.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. U erkent als gebruiker van deze website dat het Belgische recht van toepassing is op alle geschillen die hun oorzaak zouden vinden in het gebruik van deze website. Bij een geschil aanvaardt u de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken het gerechtelijke arrondissement waar de maatschappelijke zetel van LDB ARCHITECTEN is gevestigd. Mocht een rechtbank van oordeel zijn dat een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zou zijn, of in strijd met dwingende bepalingen, dan zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden niet beïnvloeden noch de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat afdwingbaar is of niet strijdig met dwingend recht.